Uvod u CSS

04 jul 2011
Uvod u CSS
Stilovi definišu izgled web stranica, pa samim tim spadaju u osnove kreiranja istih. U uvodnom tutorijalu proći ćemo kroz osnovne pojmove CSS-a, i ukratko opisati neke od bitnih elemenata, koji će biti detaljno obrađeni kroz praktične primere i tutorijale o kodiranju izrađenog dizajna (konverzija PSD u HTML/CSS).

CSS (CascadingStyleSheets) je stilski jezik, koji se koristi za formatiranje i definisanje izgleda HTML stranica.

Stilove je moguće koristiti na 3 načina:

Eksterni CSS fajl

Eksterni CSS fajlovi se koriste za više stranica koje koriste iste stilove. Sa eksternim stilovima možete menjati celokupan izled sajta menjanjem samo jednog fajla. Moguće je i korišćenje više eksternih fajlova (idealno za definisanje odeljaka na stranici).

<head>
<link href="/css/general.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

Interni stil

Interni stilovi se koriste kada pojedinačne stranice imaju jedinstvene stilove (što je malo kada slučaj).

<head>
<style>
a {color: #fff;}
</style>
</head>

Umetnuti stil

Umetnuti stilovi se kotiste direktno na HTML elementima, ali se ne preporučuju jer time poništavate sve globalne stilove primenjene na taj element.

<a style="color:#fff">Link</a>

 

Zašto eksterni CSS fajl?

Na ovaj način svi stilovi se nalaze u jednom ili nekoliko fajlova (multi stilovi), koji se učitaju jednom i ostaju učitani u keš memoriji, pa je odziv znatno brži. Za razliku od internih i umetnutih stilova, sve stilove elemenata definišete na jednom mestu, dok bi, ukoliko bi stil bio u okviru HTML dokumenta, promena morala da se izvrši na svakom mestu gde se taj element nalazi.

Izbegavajte korišćenje internih i umetnutih stilova u vašim stranicama.

 

CSS sintaksa

CSS sintaksa se sastoji iz dva glavna dela:

 • selektor
 • deklaracija (jedna ili više)

Deklaracija se deli na osobinu i vrednost.

h1 {font-size: 20px; color: #fff;}
 • h1 - selektor
 • font-size: 20px i color:#fff - deklaracije
 • font-size, color - osobina
 • 20px, #fff - vrednosti

Deklaracije se grupišu unutar vitičastih zagrada { }, a svaka deklaracija se završava oznakom ;.

 

Komentari u CSS-u pišu se unutar /* */

/*ovo je komentar*/

 

CSS sintaksu možete pisati jednolinijski ili višelinijski. Odaberite sami kako vam više odgovara.

/*jednolinijska sintaksa*/
h1 {font-size: 20px; color: #fff;}

/*višelinijska sintaksa*/
h1 {
font-size: 20px;
color: #fff;
}

 

Selektori:

Univerzalni selektor (*)

Selektuje sve elemente u dokumentu.

* {margin: 10px}

Svi elementi u dokumentu imaće marginu veličine 10px.

Selektor po tipu elementa

Selektuje sve elemente određenog tipa.

ul {margin: 10px}
a {margin: 10px}
Svi ul i a elementi imaće marginu veličine 10px.

Selektor klase

Označava se tačkom (.) i selektuje elemente sa datim nazivom klase.

.imeKlase {deklaracija}

ID selektor

Označava se hash-om (#) i selektuje elemente sa određenim ID-om.

#mojId {deklaracija}

Selektor atributa

Pise se unutar uglastih zagrada ([]) i selektuje elemente sa određenim atributima.

input[type="submit"] {deklaracija}

Pseudo-klase

Označavaju se dvotačkom (:). Neke od pseudo-klasa su :link, :active, :visited, :hover, :focus.

a:hover {deklaracija}

 

Detaljnije o CSS selektorima u sledećem tutorijalu.

 

Osobine (property):

Osobine pozadine:

 • background - definiše sve osobine pozadine u jednoj deklaraciji
 • background-attachment - definiše da li će pozadinska slika biti fiksirana ili će se skrolovati sa ostatkom stranice
 • background-color - boja pozadine
 • background-image - pozadinska slika
 • background-position - definiše početnu poziciju pozadinske slike
 • background-repeat - definiše da li će se i kako pozadinska slika ponavljati

Osobine ivica (border):

 • border - definiše sve osobine ivice elementa u jednoj deklaraciji
 • border-bottom/left/right/top - definisanje osobina svake ivice pojedinačno
 • border-color - podešavanje boje svih ivica
 • border-style - definisanje stila svih ivica
 • border-width - definisanje širine svih ivica

Osobine dimenzija:

 • height - postavlja visinu elementa
 • max-height - postavlja maksimalnu visinu elemnta
 • min-height - postavlja minimalnu visinu elementa
 • width - postavlja širinu elementa
 • max-width - postavlja maksimalnu širinu elementa
 • min-width - postavlja minimalnu širinu elementa

Osobine fonta:

 • font - definiše sve osobine fonta u jednoj deklaraciji
 • font-family - definiše porodicu fonta koja se koristi (Arial, Helvetica, Droid Sans...)
 • font-size - veličina fonta
 • font-style - stil fonta
 • font-weight - širina/debljina fonta

Osobine liste:

 • list-style - definiše sve osobine liste u jednoj deklaraciji
 • list-style-image - definiše sliku za obeleživač stavke u listi
 • list-style-position - definiše poziciju slike kao obeleživača stavke
 • list-style-type - definiše vrstu obeleživača stavke u listi

Osobine margina:

 • margin - razmak elementa od ostalih elemenata, u sva 4 pravca; definiše sve osobine margina u jednoj deklaraciji
 • margin-bottom/left/right/top - definiše osobine svake pojedinačne margine

Osobine povećanja unutar elementa (padding):

 • padding - za razliku od margina koje postavljaju razmak ka drugim elementima, padding povećava prostor unutar elementa i tako stvara razmak, takođe u sva 4 pravca; definiše sve osobine padding-a u jednoj deklaraciji
 • padding-bottom/left/right/top - osobine padding-a u na svakoj strani pojedinačno

Osobine pozicioniranja:

 • position - definiše vrstu pozicioniranja elementa
 • bottom/left/right/top - definiše poziciju elementa prema donjoj/levoj/desnoj/gornjoj ivici elementa u odnosu na koji je pozicioniran
 • float - definiše da li i na koju stranu element treba da "lebdi", odnosno da li da bude postavljen maksimalno levo/desno
 • z-index - definiše nivo pozicioniranog elementa u okviru slojeva

Osobine teksta:

 • color - boja teksta
 • letter-spacing - razmak između slova
 • line-height - visina linije teksta
 • text-align - definiše poravnjanje teksta
 • text-decoration - definiše da li i kakve dodatke tekst ima
 • text-transform - definiše pisanje velikih slova u tekstu, da li da bude veliko samo prvo ili sva ili nijedno slovo

 

Sve osobine i njihova primena biće detaljnije objašnjene u narednim tutorijalima kroz praktične primere.

Ivona Karajlović

Ivona Karajlović

Moja Baba, HTML & CSS Ninđa i tu i tamo Web dizajner. Piše CSS jednolinijski i mi ništa ne možemo povodom toga. Upala u Web Arenu pod sumnjivim okolnostima, ali opravdala svoj status, jer joj u gorepomenutom nema ravnoG.

Zajebana na svoju ruku, stoga joj ne protivrečite. Gospodin koOsnivač to stalno radi, i uvek se pokaje.

Web: www.mojababa.net E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Social Profiles

DreamWeb Hosting

Arena @ Twitter

Arena @ Facebook