Uslovi

Dozvoljeno je:

deliti - umnožavati, distribuirati i javno saopštavati delo

remiksovati - preraditi delo

Pod sledećim uslovima:

Autorstvo - Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je određen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).

Nekomercijalno - Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe.

Deliti pod istim uslovima - Ako menjate, preoblikujete ili upotrebite delo u svom delu, preradu morate da distribuirate pod istom ili sličnom licencom.

Bez uticaja na:

  • Odricanje - Od svakog ugovornog uslova može da se odstupi, ako dobijete dozvolu nosioca autorskog prava.
  • Javni domen - Ako je delo, u celini ili delimično, u javnom domenu, po merodavnom pravu, licenca ne može da promeni status tog dela.
  • Ostala prava - Licenca ne utiče na sledeća prava:
Napomena - Prilikom svakog korišćenja ili distribuiranja dela, morate jasno da predočite drugima ugovorne uslove pod kojima je delo licencirano. Najbolji način je link prema ovoj internet strani.
DreamWeb Hosting

Arena @ Twitter

Arena @ Facebook